Μεταφράσεις Και Νέα Των Τουρκικών Εφημερίδων Και Ιστοσελίδων Που Αφορούν Την Ελλάδα

Ο ¨ΓΚΡΙΖΟΣ ΛΥΚΟΣ¨ ΕΓΙΝΕ ¨ΓΑΤΑΚΙ¨…. ΒΙΝΤΕΟ

2 Comments Share:

https://www.youtube.com/watch?v=StQ6GNfj34A

Ο Ρεφίκ Κουρουκίζ-υποψήφιος δήμαρχος με το MHP του Σαλπαζαρί-Τραπεζούντας, ζητα άδεια από τον Ερντογάν,  ¨Μπορώ να κάνω την χειρονομία των Γκρίζων Λύκων; ¨

Υoutube.com   12/1/2019

Σχ: Λόγω της συμμαχίας  του κόμματος ΑΚΡ με το φασιστικό κόμμα ΜΗΡ και στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι υποψήφιοι δήμαρχοι είναι κοινοί. Έτσι πήγε ο Ταγίπ στην Τραπεζούντα και παρουσίασε όλους τους υποψήφιους δημάρχους της συμμαχίας ΑΚΡ-ΜΗΡ. του νομού. Εις εξ αυτών ήταν και ο συγκεκριμένος που προέρχεται από το ΜΗΡ. Αλλά καθώς έχουν γίνει πια οι ορντινάτσες του Ταγίπ, δεν τολμά να κάνει την χειρονομία αν δεν πάρει άδεια. Την ίδια στιγμή ο Ταγίπ κάνει το σήμα της Ράμπια (των Αδελφών Μουσουλμάνων).   

 

Previous Article

BINTEO- 44.000 ΚΟΣΜΟΣ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ !

Next Article

ΒΙΝΤΕΟ- ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΛΕΕΙ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΣΠΟΥΔΑΓΜΕΝΟΙ, ΑΛΛΑ ΑΛΛΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ…

Ίσως Σας Ενδιαφέρουν

2 Comments

 1. ;vr7;,
  [email protected]@[email protected]::,
  [email protected]@[email protected]@[email protected]@@qX7.:777:
  [email protected]@[email protected]@[email protected]@Bi iv:[email protected]
  [email protected]@[email protected]@LXX7:PU .L1 [email protected]@[email protected];
  ;[email protected]@1,U :7 ,ZJj: .:[email protected]
  [email protected] U:J: .r [email protected] [email protected]:.:
  [email protected]: Li P.2:7q,.:vuYL7PB:0q:. ..uBEUNr
  [email protected];u. LB;:@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected], XBN:
  [email protected] [email protected]@@[email protected] [email protected]@N.7SXBEr,7Li :BOPJ,
  .BB8: [email protected]@[email protected]:,UZFkFuY5k0OE,[email protected] iuUr
  iq8Y: [email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@B:[email protected]@Z. :.v5. [email protected]
  :[email protected]: [email protected]@@S:[email protected]@[email protected]@[email protected]@@[email protected]@:[email protected]@[email protected] :JiL7::2NZ1ii:
  iFMqJXXY,,[email protected]@@[email protected]@[email protected] ,[email protected]@[email protected]@@. [email protected]@@BM 5N
  .7 [email protected]@@@@@@S,vF1: [email protected]@GkkFZBr:0MJ: [email protected];
  rk :[email protected],27,J:7vjJUU02 [email protected]@@Bv :[email protected]@j
  7: vi [email protected]@[email protected]@@@Ei;[email protected]@v iNPEG8ZO1i,Ur..;[email protected]@@MXX2::ZZMU::YX
  [email protected]@[email protected]@[email protected];:vOS v8SU 7O8 [email protected] MO,
  :[email protected]@BM7rii1M ikX. GE: ..,.iY8Z0GZ5X08Y. [email protected]
  :qr [email protected];LLSNSLuPv.. .ZEqvi:[email protected]@[email protected]: [email protected]
  [email protected] [email protected] :[email protected]@@@[email protected]@BBqME: [email protected]:,[email protected]@:
  [email protected],,[email protected] :Li vUL: ,Y27Jr [email protected] [email protected];:BG.
  FBOSM8;[email protected]@Bvi7;[email protected]:7v::u0J :, ;[email protected]@M1v 2B7 @@2 .7JZ.
  ;BU L:.L555,..,:[email protected]@[email protected]: FM,[email protected]@Z;1L. [email protected]: [email protected]
  iJYr,i7i ,urr,[email protected]@@i .Zv.qL7i 7B1..Sv,uSkMX:
  r1riUrX,:[email protected]@Ovii7Y7 ,, 5k L1 [email protected]@[email protected]@@,YGq5v:
  ;[email protected]@BZLvvSr ,7 .L [email protected]@B8qZLv0:7J7ur.
  :[email protected]@[email protected]@BN 7u:. i:..,:[email protected], MG.
  [email protected] [email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@k: [email protected],
  rN1Z;:[email protected] .SOu:;;qBr.7ZOUv1E. [email protected]@BF;. ,[email protected]:
  [email protected]@BMk1v77vv;. i0L .7:7Z;JGvik7UUPY: ..:[email protected]@N [email protected]:
  r..i [email protected]@8OMOEMG1vj2, [email protected] [email protected]@@[email protected] qB7
  ;15: [email protected]@@@[email protected],[email protected]@F..:[email protected]@[email protected]@[email protected] [email protected]
  [email protected] @@@[email protected]@[email protected]@jL..::[email protected]@[email protected]@[email protected]
  [email protected]@[email protected]@MLO1:@[email protected]@[email protected]@[email protected]@U
  ;[email protected] [email protected]@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]
  :2F2: [email protected]@[email protected]@BU: [email protected] [email protected]@[email protected] [email protected]@@BE2J;
  ,r2J, .j: :FO, ,[email protected] r: :q7vUi:[email protected]@Y50: ,[email protected]
  .FOr ,[email protected]@BOuri::[email protected],[email protected]@[email protected] ES ,[email protected]
  ,7uJ. [email protected]@[email protected]@[email protected]:@@@Mqr:::[email protected]@[email protected] uX: jE. [email protected]
  ,L1U: ,@B05u: Li:[email protected]@[email protected]@. [email protected]@[email protected]; [email protected]: 7O: :q, :@@i
  :vk7. UME2: [email protected] [email protected]@M :L: [email protected]@r Lk @[email protected] iO: [email protected] [email protected],
  iL: .ENu7 [email protected] .Fj7:[email protected] [email protected]@k [email protected]: :Bi Xv :q. [email protected] [email protected]
  ,8r :O7L: :uvi: qBBv:[email protected], ,BM.1v i, FB u ,Y :Bj ,@k
  ,Zv Sv .ur2v ..::[email protected]@[email protected] 1Bi.Uu ..7q7 j0;[email protected]: @B rMFv: Zu [email protected] :. u8:
  UJ [email protected] [email protected]@BOX0080P2Jrii, [email protected]::[email protected]@@. [email protected] [email protected]@i @k rJ iXJ.
  Y2 :@Z ,5r0, .BMS5J: .,,ri,r7ii:rB1 uP [email protected] [email protected]: ;2 EB Pi 7OL
  7..S ;B2 rM7 uM [email protected] ,BBJOBL [email protected] :7 Lv 7G Pr .kO
  ,. 5Bi:Lq07Yi ..:,:.::[email protected] .i:. ,:: .8r LBSN8v r:.E GL .7i rMj
  ,7 LPir:[email protected]@OOOBGMMOPX1X0P15ruBG Ni G, [email protected]::.LvYM.rr .EU :BO
  @B. i7r,, :B8vv7i::.. . …. ,; .:;vv2kPPuJJYj21XuF0r JU, Fu iLYZ;rLvJuGBF [email protected] [email protected]
  PBi .i7Y i iM: :E. [email protected]@BBu7i::[email protected] 2k. 2B 5i:U BM r. SM7 :@B:
  [email protected] :7:j u JO. :BP uBS [email protected] u. ZE 5JU0, [email protected] Br ,5rU 7Gu
  [email protected] 7i [email protected] kB [email protected] iq kBMr XPSv .B: 8Y .r rL :0
  :@B ,L. i.U uG .:[email protected] MX :E kF :[email protected]: @X 7F : 7 2BG
  [email protected] L; i L.JB. .,[email protected]@[email protected] qB .:[email protected] : :MBOi :[email protected] uk : ri :@BMB1
  5BF. .S: .5 L:[email protected]@[email protected]:. ,B: :@@B1virirrv1uYjr, ;[email protected]@B; i7r;[email protected]@7 [email protected] . .J: [email protected] JE:
  :MG7 :k: 7:::LMEYi. @k [email protected]:. FBi,Li U: :@@2 [email protected]@,
  [email protected] v: r7 iLuM; Ek .,::::,.,. uu. @B7 :@7 :2, ,@[email protected] :[email protected]@Z
  [email protected]: ir .u ,7u2PX ; [email protected]@[email protected]@u 72 :[email protected]:[email protected] i5: [email protected]: [email protected]@LkM:
  NkrP, ,v: O: iuLjuu ..:i7v2qMMS,r :Zqr 7B: [email protected] [email protected] 5Y [email protected] [email protected] UBj
  27.J rS: .Sv iL;[email protected]@[email protected]@S:; i5 ki JE .,:2GB8.L:UBF ,: :@BS [email protected] ;@@
  u, :: iJLu: [email protected] .::,:.. .; :8; :Xi X: ,vuujqMBG5iLS7j. @P,: :@@O [email protected] uF
  @B7 ;Fkr :BB7 .N. [email protected]:,,,.,::iL8O. [email protected]@@MXXEu:. :BB .Ok @[email protected] [email protected] [email protected]
  [email protected]@r ,kNr qBZ, .P. [email protected];:i:::i: 1X;ii:. ,@. [email protected]@B7 [email protected]@B: [email protected],
  .2 [email protected]: 7Nv LEFF;:. L5. vv :5M7 [email protected] [email protected]@r [email protected]
  [email protected] [email protected] [email protected] J2NBMFZOO0P2v:. LF :EL .:[email protected] [email protected] ;@1
  [email protected] [email protected]@[email protected]: [email protected]: ,:7u22U7LkBOJ7 PMJi7LYvL;irLSZi 7N :LNGMO1. j @[email protected] .MBr
  [email protected]@u [email protected]@BX, jMv.:O.S. ,uP [email protected] iq 7P:ru0BMN7. 2 :ii8B. UBX
  ,[email protected]@v. [email protected]@[email protected] U5LJ jB. 7Pi SS [email protected] 15 2Pi .MO.
  :u [email protected]@@Mu. :[email protected] :B:Sr @F [email protected]@S. rqO7 ,[email protected] Lqi iO,
  r2. :[email protected]@[email protected] Gi [email protected] [email protected]:7Yr:::ivv777;i,iu57 ,[email protected]:qE ,uJ. :@i
  jL [email protected]@[email protected]@[email protected] qkXi,[email protected] .:,.i7i::ii:iiri:.ru7i, :[email protected]: @ iki v2
  S7 :[email protected] i EME .,rjq0G8MEFYL7r:,.iLP8BEZ8O00S2v77UL77L:. iB :1U: vr
  N; S.,0X. SUF. .i;[email protected]@BO08FuLr::,,.. ,[email protected] [email protected] :Nr
  q: 1L [email protected] Jiq. .:;[email protected] :Bk [email protected]
  U: ,LPPMquJkBM iNMB25rB2 .:[email protected]@PJ7r:. rG v0 7Bu
  5: .v57. .7kGSFi ,r :@[email protected]@k508Pu7i:. ,ii7iiiiirLqSJvU1ENk1ui. [email protected]: B, i0k, iv
  U: ,uPL:. .1 1L,i:[email protected]@[email protected]@MMOMMBM8FLii,,… :2ZB1 .:[email protected] ri
  5: :17LO; L. .:[email protected] :1 .i;;[email protected]@[email protected]: ;r
  5i 7MuSB, .,.::iv5SSPZ2r. Yu ..:r7J5qX2v2j;:iiri;[email protected]@[email protected]: [email protected], :[email protected]
  P7 [email protected], . . ..:,…,::,:LJvYPX1vri:,. .LY;[email protected]:.. .BO OBO0EBO ;@S [email protected]:.
  :F: [email protected]@[email protected],iruFGOG51u2kk527;:rrr:::, [email protected]@MLi. ,q: SMBqGMY1i LGi [email protected]:. rUFk:
  UP iS8GqLr:, ,[email protected]@jGB: Lj [email protected] rUJ [email protected]:.rkJ:[email protected]@X
  [email protected] :[email protected] :[email protected],;Y ;v 1i .r2NO7JFY i2 iMMu [email protected]
  .Fqr .rJukqv, ,ir7YX1Yvr,,[email protected] 2 Ej 0: vj [email protected] 1: r0Mr MM:YXBi 0Mqr
  ,[email protected] [email protected]@[email protected]@[email protected]:, rYi. u7 u 0L L. YBr .ri:Erv5NGr :F. iGU 0ZM0i .7 :@Z
  [email protected] [email protected], .717 .P7 k Y, .; PO: [email protected]: OBNY: :::iFBM7u: i7 irB:
  ;qMEU: r5r .F0Br iu 1G0. .S: :ZO. .ZBZ0EY: [email protected]@[email protected]@2 r2 vrB;
  ,[email protected]@[email protected]:. [email protected] :7 ,NX 1: :i Y8r [email protected]:UMS :u5uL27Ju r7vE,
  .uMBZ5: [email protected] :[email protected] :@Bv ;S.7J. i, [email protected] ,[email protected] Jk12GZ :uii ,.
  iuPJi. 7uFPN5Yr:.. : iO; [email protected] v7Yu Yv [email protected] .UP. . OvEO. :[email protected] YL
  ,2O8F: .:[email protected]@BM0qr .i777 :M2 qM 7;LX, .k: .iL [email protected] :OEBO i2: :qBuLq77. 7r
  [email protected], Bu,Li [email protected]@@BS72i kM: :BZ i.:U. LN i. :Yrrur .: .rOBEi : . [email protected] rr
  ,[email protected] .O7:Zi [email protected]:UM8r :B. 7B; 7, 2: [email protected]:7::,22 [email protected] ;Ej:::11S.,@@B. :S 7r
  r0X: 5JiOv :u [email protected] [email protected] vBr 77 Zi [email protected] :[email protected]@[email protected]@[email protected]@OLL Y87.vF: uL r:
  iqv, vSrJ: :r :B. NB NB. 7i E1 P [email protected];[email protected]@MMMOOOL:i7ivFO8Sr 58. ,G:kBi
  :2j. :Fii:,, M7 Eu @B. :L Yu rS. [email protected] ,0L [email protected]
  :uji. LJ7FL 72. Mq. @P ,X 7Y .uEZB0ki [email protected]@[email protected],.YGX .Ei
  .EZi :J5BG GL JE: @q u.7X: ,5Er :OY [email protected]@[email protected] ,BM .2.
  iNi :2Z1. iOi . ,Gu :Z7 @P U:.F; vPr [email protected]@[email protected]@[email protected] S5 i
  ..:[email protected] .1Oq: iEr .. :L rE2q: iBJ .Ou i7 Jr XF [email protected]@BNNGq012PE1u7ii:[email protected]:.;PB0 [email protected],
  @[email protected] rOBL. [email protected] r7 7q O7 :G2 :Er .5 Yu iq .7Zj :7v7J7:…:i,.;[email protected]@OF:rP: @X:
  [email protected] jMX7 ,@: :[email protected] :[email protected] uZi r8. 1 [email protected] ,k. [email protected],[email protected] X, 1r L
  vO1: rr:7j. [email protected], .L ,rMB LP:: [email protected] ,MZ. YO i [email protected] :[email protected] [email protected],:rvii:L0qU2Y1MMk: BBL:.PZ,:
  ,Bi :L .ju75J: ,ZFLi,r: u5 ,P [email protected] P0 Sk;.,@1 ,i;vXMBMLF: .: XB8vuL1JLr,,[email protected] .O7i7.7Bu
  ,@B;. L;.,7YvJUi [email protected] M7 r2 [email protected] ju [email protected] JM :[email protected]:Ju ; vMOMM0ZGiXkrvjLv7r:[email protected]@BBqr . uM. iBM
  2BZ::i ,vr .7LL7Y7r: 7N7,FG. LM. .8: rX8, [email protected] [email protected] :[email protected]@M: rZi i uO5ri. :@[email protected]@ZULvr, iYJPBv.:[email protected]
  v2 .ELiri .YL. ,:v7iivLFFr. :OX :Y: O; 2E ,:Equi [email protected]:[email protected] :ME, :[email protected]@[email protected] [email protected]@@L ;P,
  17 ruv7Li .iL;. :i7ri..iUqL. YBv iv r5, ,F .J. .OE: [email protected]; [email protected]@Z. [email protected]
  7: vuvLvv: .rJr ..rLi.,:jU: PZ,,L: Xj M: :@BFi :7 [email protected] . [email protected]
  27 ;uLirLur. :vJi ir7::u2 7BJ.1i 7G: 7j [email protected] @@: rEi:[email protected]@Bv
  1U :L;,::;ur,.:rJr ,Y5;;U: ……..:[email protected] .q7 rM. [email protected]@B:.E [email protected] ,SL:[email protected]
  :L. ,vLi:.,7Lrr::1M: 27:S: ,5ui;[email protected]@kL5kX8MMZNuYLLi. . :. YN:[email protected] ,r:[email protected]@[email protected] ;F ,v: [email protected]@jvU:
  iv ,;u7, ,[email protected] 7ji2 [email protected]@@M17ULi7L::,. . .. .:i, [email protected]@[email protected]@M r7 [email protected]@J
  :L: .rrJ57r5Zj. iOP. ,:[email protected]@L.vi 5 :P. [email protected]@BG r7 [email protected]@kr.
  .Y: ..:15 [email protected]: [email protected]:@BE ;, @UFi :@[email protected]@@[email protected]: 7BEr [email protected]@u;1:
  .Ur Lr [email protected] [email protected]@M2: [email protected] :. NBEL [email protected]@[email protected] [email protected] [email protected]:
  .MO: :P. .Bq [email protected]@jJU2:[email protected]@BM : ,O1P7 [email protected]@[email protected]@. :[email protected]@[email protected]@[email protected]
  rJuU. rO [email protected] @[email protected]@[email protected] [email protected] . :G,LuS, [email protected]@@@[email protected]@G .:rr2MZii.
  [email protected] 7, [email protected]@ [email protected]@:[email protected]@[email protected] [email protected] i [email protected]: ;O1,:@[email protected]@[email protected]@@1 ;jJMFMX.
  [email protected];::,:,:i5OMULEr:MB. [email protected]@r :[email protected]@[email protected]@M .7:F:[email protected]@[email protected]@@[email protected], .:7iJB5 r .00:
  :[email protected]@[email protected]@B:7Bq :[email protected]@BE ,[email protected]@[email protected] ,r 0B7 [email protected]@BG ,ir:. jL r, .Uu.
  [email protected]@BMSri;rv1LiYqr JJ,v::[email protected]@i [email protected]@:: G, iX ,:;07.7, .. :vr :L, :u.
  :rFkq7:iviij7::vL::[email protected]: : [email protected] JL iZ. v, FEL ,7v7rNPv: U.
  :[email protected]@BUSPr:vk10L:,iLi riiru iv 5B. [email protected]@ U2 :@u. :BO
  [email protected]@[email protected] :SEj7: iZui iGP; [email protected] JMSkN;[email protected] j07:,. YP7S
  :@[email protected]@[email protected] YB7 [email protected]: [email protected] .:[email protected]
  [email protected]:PJ 7Y. [email protected]@Bv YXuU: qBr .::YEL iL:.rL7:,Y0M1Yr .,:ir7BO
  .Oq.L: ikvi:YZZuLu: [email protected] UB7ivYirX: [email protected]:;vi2B:
  [email protected]:j ,:: BG [email protected] :[email protected] U0ukv :[email protected]
  rO7rJ [email protected], :jiiuY. :FkYi:.,rJuu1L.uO.
  .22FB; .7rvNMBBF UB1 :vvr7, 77 OB.
  iE78BM, 7ui:MBuU0. YBr .: rNv X5
  :BBu ,[email protected]:. :r7:,[email protected] kB2 FS7JL:.rXj. @B.
  :@O7Uj :[email protected] r1 :v1i rB8:.,rvr :[email protected]
  FB, ;[email protected] [email protected] JX: .. :uUY;: .:u22r 7q:
  [email protected]:. .JSL;71:r: .. . :71XPXS7. :5
  OE : [email protected]: PF : [email protected]
  YO8i [email protected],, .r: .. . .rNu
  :1.vOS25217. ,u5 0B5:.,.:v15ku.
  [email protected] .,:vOBqXv: [email protected]@S7
  2E .. .,
  ;Bi i:.
  :[email protected],. .:jFui
  ,i7Lvi:.:i7ir:

 2. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒
  ▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒
  ▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒
  ▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒
  ▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒
  ▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ut accumsan consectetur odio non efficitur. Praesent justo Curabitur venenatis