Μεταφράσεις Και Νέα Των Τουρκικών Εφημερίδων Και Ιστοσελίδων Που Αφορούν Την Ελλάδα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΑΒΡΟΦ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΟΥΡΔΩΝ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ

No Comments Share:

Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñåðãåé Ëàâðîâ ïðîâåë ïðåññ-êîíôåðåíöèþ äëÿ ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ æóðíàëèñòîâ ïî èòîãàì äåÿòåëüíîñòè ðîññèéñêîé äèïëîìàòèè â 2007 ãîäó.

O Λαβρόφ ανέφερε πως το PYD πρέπει να μετέχει στις συζητήσεις, λέγοντας πως ¨Εάν δεν μετάσχει το PYD στην Γενεύη δεν θα βγει το αναμενόμενο αποτέλεσμα¨.
…………..
Ο Λαβρόφ είπε πως στην σύνοδο που συγκαλείται στην Γενεύη, για να λήξει ο πόλεμος στην Συρία, αν δεν μετάσχει το PYD, αυτό σημαίνει πως δεν θα υπάρξουν τα προσδοκώμενα από αυτήν την σύνοδο αποτελέσματα. Διότι όπως είπε οι Κούρδοι συνιστούν σημαντικό τμήμα του λαού της Συρίας.
……………..
¨Τους Κούρδους τους βλέπουμε ως ένα πολύ σημαντικό λαό και μια αποτελεσματική δύναμη που μάχεται την ISIS. Το αν θα μετάσχουν οι Κούρδοι στην σύνοδο πρέπει να το αποφασίσει ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στέφαν Ντε Μιστούρα. Όποια και αν είναι η απόφαση του η Ρωσία δεν θα προβάλει βέτο.
Η συριακή κυβέρνηση και οι Κούρδοι πολεμάνε την ISIS . Και η Ρωσία τους στηρίζει επί μακρόν. Η Ρωσία δεν παράσχει βοήθεια σε όπλα απευθείας στους Κούρδους του Ιράκ. Η βοήθεια αυτή πάει μέσω Βαγδάτης¨.
http://www.radikal.com.tr/dunya/lavrov-pyd-cenevrede-olmazsa-toplantidan-beklenen-sonuc-cikmaz-1500114
26/1/2016
Σχ : Η Τουρκία δεν θέλει την συμμετοχή του PYD (Κούρδοι της Β. Συρίας) γιατί είναι λέει τρομοκρατική οργάνωση….

Previous Article

H ΠΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΡΜΕΝΙΣΣΑΣ

Next Article

ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ίσως Σας Ενδιαφέρουν

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *