ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ¨ΠΡΕΠΕΙ¨ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εφ. Αντιφωνητής 1-5-2011

Μικρό µά χαρακτηριστικό!

Στήν τουρκική ἐφηµερίδα «Ἀκσάµ» δηµοσιεύτηκε (13-4-2011) µία ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη τοῦ Ὀσµάν Τσαγαλικότς, προέδρου τῆς ἑταιρείας ὁδικῶν µεταφορῶν Καµήλ Κότς καί τοῦ διευθυντῆ τῶν λεωφορείων της κ. Ἐρντογάν. Σηµειώνουµε ὅτι ἡ ἑταιρεία ἔκλεισε 85 ἔτη ζωῆς κι ὅτι βρίσκεται σέ πλήρη ἀνάπτυξη (ἔχει 3.700 ἐργαζόµενους), ἐπιδιώκοντας στά 100ά της γενέθλια νά ἔχει καταστεῖ πολυεθνική, ἐπεκτεινόµενη σέ χῶρες ὅπως ἡ Σαουδική Ἀραβία, ἡ Κροατία καί ἡ Πολωνία. Τί εἶπε λοιπόν µεταξύ τῶν θριαµβολογιῶν του ὁ κ. Ἐρντογάν; Ὅτι «ἀπό τά δροµολόγιά µας στήν Ἑλλάδα δέν ἔχουµε κέρδος, τά ἐπιδοτοῦµε, ἀλλά εἶναι σηµαντικό ἡ ἑταιρία Καµίλ Κότς νά ὑπάρχει ἐκεῖ»!

Ρωτᾶµε: Ἀπό ποῦ κι ὥς ποῦ µιά ἰδιωτική ἑταιρεία ἐπιδοτεῖ τήν παρουσία της στήν Ἑλλάδα (δηλ. στή Θράκη); Γιά ποιούς λόγους συνεχίζει τήν µή προσοδοφόρα συνεργασία της µέ τό ΚΤΕΛ Κοµοτηνῆς; Πόσες ἄλλες τέτοιες ἑταιρεῖες ἀπό τήν Τουρκία ἐπιδοτοῦνται γιά νά βρίσκονται στόν τόπο µας; Πῶς µπορεῖ νά τίς ἀντιπαλέψει µιά δική µας ἐπιχείρηση πού δραστηριοποιεῖται στόν ἴδιο τοµέα; Αὐτό εἶναι πού λένε ὅτι «τό κεφάλαιο δέν ἔχει πατρίδα»; Κι ἕνα τελευταῖο: Πόσες ἀποδείξεις χρειαζόµαστε ἀκόµα – κατάµουτρα µᾶς τό λένε! – γιά νά ἀντιληφθοῦµε τό τί παίζεται πίσω ἀπό τήν ἀνάπτυξη τῶν διµερῶν οἰκονοµικῶν σχέσεων, εἰδικά στήν περιοχή µας; Ἀκόµα καί IQ Γιωργάκη νά διαθέτεις, καταλαβαίνεις τό ποῦ πάει τό πρᾶγµα…